ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BIOSHIELD SMARTCOATINGS BV en BIOSHIELD PRODUCTS BV 

Artikel 1. Definities. 

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

Bioshield: Bioshield Smartcoatings BV en Bioshield Products BV, gevestigd en kantoorhoudende aan het Wilhelminapark 42C, 5041 EC Tilburg; 

Opdrachtgever: de wederpartij van Bioshield; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bioshield. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Bioshield en een opdrachtgever, waarop Bioshield deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Bioshield en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

Artikel 3. Offertes 

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Bioshield zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Indien de Opdrachtgever de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Bioshield tot het aangaan van een overeenkomst. Bioshield heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren. 

2. Een overeenkomst tussen Bioshield en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat Bioshield een aanbod van Opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 2 

3. Een overeenkomst tussen Bioshield en de Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Bioshield uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Bioshield afgegeven offerte. 

Artikel 4. Prijzen voor te leveren producten 

1. Alle prijzen gelden exclusief BTW en af magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Daarnaast zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, niet bij de prijs inbegrepen: Speciale invoerrechten en/of overige belastingen en heffingen – Speciaal verpakkingsmateriaal en/of emballage – Kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering 

3. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp) materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Bioshield gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen. 

4. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens, indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren. 

5. Opdrachtgever heeft, in geval de prijsverhoging van een reeds tot stand gekomen overeenkomst meer dan 15% bedraagt van de overeengekomen prijs, het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, in welk geval hij verplicht is het reeds geleverde of gepresteerde naar rato te vergoeden. Voor dat deel blijven de bepalingen van deze voorwaarden geheel van toepassing. 

6. Indien opdrachtgever consument is, is deze bevoegd te annuleren indien een prijsverhoging zich conform lid 3 voordoet, tenzij de prijsverhoging zich pas drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst voordoet, alsdan is lid 5 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5. Honorarium voor uitvoering van werkzaamheden 

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel. 

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, kosten voor revisietekeningen, kosten van het (doen) 3 

opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bioshield, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 

6. Indien Bioshield met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Bioshield niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Bioshield mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van materialen, grondstoffen en lonen doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Voorts mag Bioshield het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan Bioshield, dat in redelijkheid niet van Bioshield kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht. 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Bioshield zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bioshield het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan derden verstrekken, zonder daarover eerst met Bioshield te overleggen. 

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bioshield aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bioshield worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bioshield zijn verstrekt, heeft Bioshield het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 4 

4. Bioshield is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bioshield is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bioshield de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen: 

a. dat eventueel van overheidswege benodigde vergunningen aan Opdrachtgever zijn verleend; 

b. dat de plaats waar de door Bioshield voor de uit te voeren werkzaamheden benodigde materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden; 

b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of werkzaamheden moet geschieden en/of worden verricht, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn; 

c. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming; 

d. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd vóórdat Bioshield haar werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd haar arbeid kan verrichten; 

Artikel 8. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn 

1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van producten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever Bioshield derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de producten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Bioshield. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Bioshield. 

3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Bioshield vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De Opdrachtgever staat er voor in dat Bioshield 5 

op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht. 

4. Indien de Opdrachtgever Bioshield geen toegang verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die Bioshield als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door Bioshield ingeschakelde derden en door Bioshield gehuurde materialen, aan Bioshield te vergoeden. 

5. Voor de levering van producten geldt dat tenzij schriftelijk anders is overeengekomen levering geschiedt levering af bedrijf c.q. magazijn van Bioshield. 

6. Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Bioshield de producten heeft aangeboden of verzonden. 

7. Het is Bioshield toegestaan om bestelde producten in gedeeltes af te leveren. Indien Bioshield van die mogelijkheid gebruik maakt is zij tevens bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

8. De Opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door Bioshield noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de gekochte producten. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde producten aan de Opdrachtgever ter levering zijn aangeboden doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt in dat geval als dag van levering. 

9. Bij weigering van afname is de Opdrachtgever aan Bioshield een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de producten waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over dat bedrag en de voor Bioshield uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag en verzekering, gerelateerd aan de ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Bioshield terzake van de tekortkoming van de Opdrachtgever. 

Artikel 9. Annulering of wijziging van de overeenkomst 

1. Indien de Opdrachtgever de met Bioshield gesloten overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan Bioshield een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van Bioshield op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door Bioshield gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft. 

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 6 

3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bioshield zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bioshield de Opdrachtgever hierover inlichten. 

5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bioshield daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

6. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van het werk of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk verrekend. 

7. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting van betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend. 

8. Overeenkomsten die uitsluitend bestaan uit de levering van producten kunnen niet worden geannuleerd. 

Artikel 10. Monsters en modellen 

Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee exact zal overeenstemmen. 

Artikel 11. Risico Transport en Opslag 

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is het risico van de te leveren producten vanaf het moment van levering voor opdrachtgever. 

2. Het risico gedurende transport van de producten rust bij de Opdrachtgever, zelfs indien Bioshield het feitelijke vervoer heeft geregeld. De Opdrachtgever dient zich, waar mogelijk, ter verzekeren tegen schade als gevolg van beschadigingen tijdens transport. 

3. Indien buiten de schuld van Bioshield de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. 

4. Indien de Opdrachtgever achterstallig is in de betaling van enige termijn, is Bioshield gerechtigd de producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen door de Opdrachtgever zullen zijn betaald. 7 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Bioshield geleverde producten blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de Opdrachtgever niet bevoegd de producten aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is de Opdrachtgever wel gerechtigd de producten conform hun normale bestemming te gebruiken. 

2. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden en de Opdrachtgever in verzuim is c.q. Bioshield goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in verzuim zal geraken, kan Bioshield, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde producten onverwijld terugvorderen. De Opdrachtgever verleent Bioshield de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. 

3. In geval van natrekking, bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of namens danwel bij de Opdrachtgever, verkrijgt Bioshield het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane producten en/of in de met het geleverde samengestelde producten, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde producten. Voor zover voor deze mede-eigendom nog een levering vereist is, geschiedt die levering bij het sluiten van de overeenkomst voor alsdan. 

4. Het risico voor de producten waarop ingevolge lid 1 van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij de Opdrachtgever. Deze is verplicht de bedoelde producten afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde producten treden in de plaats van de betrokken producten. 

5. De Opdrachtgever is gehouden om eenieder die op door Bioshield geleverde producten, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Bioshield, beslag wil leggen, danwel in geval van bewind of faillissement van de Opdrachtgever zelf aan diens curator of bewindvoerder terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Bioshield, dat Bioshield eigenaar van de geleverde producten is gebleven, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van € 5.000,- of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de producten. De boete geldt naast een eventuele verplichting tot schadevergoeding. 

Artikel 13. Intellectuele eigendom 

1. Bioshield behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die Bioshield in het kader van de 8 

Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden. 

2. Bioshield heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

3. Alle door Bioshield verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bioshield worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van Bioshield, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bioshield. 

4. Zonder schriftelijke toestemming van Bioshield mogen de door hem verstrekte tekeningen, offertes, afbeeldingen, schetsen en/of andere materialen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. 

5. De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is terzake van schadevergoeding aan Bioshield een bedrag verschuldigd gelijk aan 20% van het bedrag van de bij de offerte door Bioshield gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van Bioshield aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op de Opdrachtgever over. Deze blijven derhalve bij Bioshield berusten. 

Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen 

1. De Opdrachtgever dient de door Bioshield geleverde producten bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste producten zijn geleverd, of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeen gekomene en of de afgeleverde producten voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 

2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Bioshield te worden gemeld. 

3. Niet zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering aan Bioshield schriftelijk te worden gemeld. 

4. Indien de Opdrachtgever een klacht terecht heeft geuit, heeft Bioshield de keuze het afgekeurde product voor rekening van Bioshield te vervangen, hetzij de Opdrachtgever te crediteren voor een 9 

bedrag gelijk aan de door Opdrachtgever verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Bioshield is in dit geval niet gehouden om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden. 

5. Indien de Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn(en) geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclamaties van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door Bioshield in behandeling genomen. 

6. Reclamaties geven de Opdrachtgever geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Bioshield daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt. 

7. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds de geleverde producten / het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht c.q. overeenkomst. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

Artikel 15. Garanties 

1. De garantie op het opgeleverde werk/de geleverde producten is geheel overeenkomstig en beperkt tot de garantie die de producent van bedoelde producten daarop verleent. 

2. Opdrachtgever komt geen beroep op de hiervoor bedoelde garantie toe indien blijkt, dat opdrachtgever, c.q. gebruiker/consument: zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften – aan het product andere producten heeft toegevoegd, welke de beoogde werking van het product van Bioshield tenietdoet – voor het product van Bioshield allergisch is, dan wel allergisch op het product reageert – het product niet op de voorgeschreven wijze heeft bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is, het product niet goed heeft onderhouden – het niet-consumptieve product heeft ingenomen – het product heeft gebruikt na de houdbaarheidsdatum – aan Bioshield onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt en Bioshield van deze gegevens is uitgegaan – het product heeft gebruikt terwijl voor opdrachtgever kenbaar was dat het product een gebrek had. 

Artikel 16. Oplevering 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt een door Bioshield uitgevoerde opdracht als opgeleverd beschouwd wanneer: 

– de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 

– het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen. 10 

– Bioshield schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd. 

2. Bioshield zal de Opdrachtgever voor oplevering van het werk, respectievelijk aflevering van de producten in de gelegenheid stellen het werk te (laten) inspecteren. De Opdrachtgever moet binnen 14 dagen na kennisgeving daarvan van deze inspectiemogelijkheid gebruik maken. 

3. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan. 

4. Indien enig onderdeel door niet aan Bioshield toe te rekenen oorproducten niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden. De tekortkomingen zullen door de Opdrachtgever en Bioshield schriftelijk worden vastgelegd, alsmede de termijn waarbinnen zij door Bioshield verholpen zullen worden. 

5. Bij de onthouding van goedkeuring welke de oplevering in de weg staat is de Opdrachtgever verplicht de tekortkomingen bij afname bekend te maken en deze binnen 5 dagen nadien schriftelijk aan Bioshield te bevestigen. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden Bioshield in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn in dat geval opnieuw van toepassing. 

Artikel 17. Webshop 

1. Voor bestellingen van producten in de webshop van Bioshield gelden, in aanvulling op en waar van toepassing in afwijking van hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, de volgende aanvullende voorwaarden: 

2. Levering geschiedt op het door Opdrachtgever afgegeven adres door toezending van de goederen aan Opdrachtgever. 

3. Bioshield is eerst gehouden om voor levering op de door Opdrachtgever aangeven wijze over te gaan zodra Opdrachtgever het volledige door hem verschuldigde bedrag aan Bioshield heeft voldaan. 

4. De op de website van Bioshield vermelde levertijden zijn indicatief. Opdrachtgever ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij door Bioshield anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt Opdrachtgever hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 

5. Opdrachtgever heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft. 11 

6. Opdrachtgever is gehouden om de transport- en bezorgkosten te voldoen. Bioshield zal de hoogte van deze kosten bij de bestelling aan Opdrachtgever kenbaar maken. 

7. Opdrachtgever is direct na het plaatsen van zijn bestelling gehouden om het door hem verschuldigde bedrag aan Bioshield te voldoen. De bevestiging van de bestelling door Bioshield dient tevens als factuur. 

8. Opdrachtgever dient het door hem verschuldigde bedrag zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na de datum van het plaatsen van de bestelling te voldoen. 

9. Opdrachtgever kan betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van Opdrachtgever kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bioshield. 

10. Indien Bioshield niet binnen dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop Opdrachtgever zijn bestelling bij Bioshield heeft gedaan, voor levering van de bestelde goederen zorg heeft gedragen, verkeert Bioshield van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst met Bioshield te ontbinden. De hiervoor genoemde bevoegdheid heeft Opdrachtgever niet voor zover Bioshield met Opdrachtgever een andere leveringstermijn is overeenkomen of voor zover de vertraging in de levering Bioshield niet kan worden toegerekend of nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is. 

11. Indien nakoming blijvend onmogelijk is doordat het gekochte product niet beschikbaar is, moet Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft Opdrachtgever recht op teruggave van het door hem aan Bioshield betaalde bedrag. Bioshield zal deze betaling binnen dertig (30) dagen nadat Bioshield Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van de onmogelijkheid om te leveren aan Opdrachtgever terugbetalen. 

12. Indien opdrachtgever een consument is, heeft opdrachtgever bij de aankoop van producten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever (consument). 

13. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever (consument) zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bioshield retourneren, conform de door de Bioshield verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor een retourzending komen voor rekening van de opdrachtgever (consument). 

14. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bioshield ten opzichte van Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. 12 

15. Bioshield is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Bioshield alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Bioshield op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bioshield kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Bioshield is dan ook niet aansprakelijk voor veel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Opdrachtgever en Bioshield, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Bioshield sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van het door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Bioshield. 

16. Bioshield respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling. 

17. Persoonsgegevens zullen door Bioshield niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Bioshield, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door Opdrachtgever of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen. 

18. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Bioshield geen invloed. Bioshield is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk. 

Artikel 18. Betaling 

1. Betaling bij levering van producten dient te geschieden: 

– contant zonder korting; 

– of door middel van enig ander wettig betaalmiddel ten kantore van Bioshield; 

2. Bij aanneming van werk zal Bioshield, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, als volgt factureren: 

– 40% van de overeengekomen prijs bij opdracht; 

– 50% van de overeengekomen prijs bij aanlevering van de materialen op het werk; 

– 10% van de overeengekomen prijs bij oplevering. 

3. Door Bioshield verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum: 

– of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Bioshield; 

– of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Bioshield. 

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 13 

5. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, derhalve 18 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn. 

6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

7. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 

Artikel 19. Incassokosten 

1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. 

2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Bioshield worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur: 

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering; 

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00. 

3. De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd. 

Artikel 20. Aansprakelijkheid 

1. Bioshield is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met Bioshield gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van Bioshield. 

2. Indien Bioshield, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Bioshield verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. 

3. Als het voor Bioshield ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke 14 

condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Bioshield voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht. 

4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bioshield beperkt tot maximaal het bedrag dat door Bioshield voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht. 

5. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is Bioshield voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. 

6. Bioshield is niet aansprakelijk voor schade indien blijkt, dat opdrachtgever, c.q. gebruiker/consument: zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften – aan het product andere producten heeft toegevoegd, welke de beoogde werking van het product van Bioshield tenietdoet – voor het product van Bioshield allergisch is, dan wel allergisch op het product reageert – het product niet op de voorgeschreven wijze heeft bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is, het product niet goed heeft onderhouden – het niet-consumptieve product heeft ingenomen – het product heeft gebruikt na de houdbaarheidsdatum – aan Bioshield onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt en Bioshield van deze gegevens is uitgegaan – het product heeft gebruikt terwijl voor opdrachtgever kenbaar was dat het product een gebrek had. 

7. Bioshield is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: 

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade; 

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bioshield aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Bioshield toegerekend kunnen worden; 

– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade. 

8. Bioshield is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

9. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Bioshield is kenbaar gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt. 

Artikel 20. Ontbinding 

1. Bioshield is, onverminderd het recht van Bioshield om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien: 

– de Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 15 

– na het sluiten van de overeenkomst aan Bioshield ter kennis gekomen omstandigheden Bioshield goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

– Bioshield de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; 

– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt. 

2. Voort is Bioshield bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Bioshield kan worden gevergd. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Bioshield onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 21. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Bioshield zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Bioshield overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Bioshield geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 

2. Bioshield heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bioshield haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Bioshield opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bioshield niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

4. Indien Bioshield bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. 

Artikel 22. Geschillenbeslechting 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en Bioshield worden beslecht door de Rechtbank Zeeland West Brabant. 16 

Artikel 23. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen Bioshield en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

Artikel 24. Wijziging 

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Bioshield en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. 

2. Bioshield behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen. 

Deze algemene voorwaarden zijn door Bioshield bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld, liggen voorts ter inzage op het kantoor van Bioshield te Tilburg en worden op eerste verzoek kosteloos aan de Opdrachtgever toegezonden. Op internet zijn zij te vinden op www.bioshield.nl.